Roca & Forcada S.L.

Fiscal

L'assessorament i la gestió fiscal d'empreses i particulars constitueix una de les nostres principals especialitats a la que hi dediquem recursos humans i materials de primer ordre, amb el que li podem garantir una excel·lent eficàcia en la nostra actuació.

Principals Gestions

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dins del marc de la legislació fiscal aplicable.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Resolució de les consultes que ens siguin formulades, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals.
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Assistència en la preparació i presentació de declaracions d’impostos:
  • Impost sobre la Renda de Persones Físiques.
  • Impost sobre Societats.
  • Pagaments fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impostos especials.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials.
  • Impost sobre Successions.
  • Retencions i pagaments a compte d’impostos.
 • Tràmit d'expedients d’ajornament d’impostos.
 • Recursos i reclamacions.